פרשת מקץ

מבית האסורים לבית הסוהר המרכזי בירושלים

מאת טליה זיסקין (ייעוץ אקדמי: ד"ר ראובן גפני)

בית הסוהר מוזכר פעמים מספר בסיפורי יוסף. יוסף נלקח לבית הסוהר בעקבות העימות עם אשת פוטיפר, ושר המשקים ושר האופים אף הם נלקחים לבית הסוהר בשל סיבות שונות. הביטויים בית הסוהר, משמר ובור מתייחסים לבית כלא או לבית אסורים. יוסף מכיר את 'עולם בית הסוהר' שבו תפקד כמנהיג, עזר לאסירים ופתר חלומות, ולפיכך מסתייע בו בעת הצורך. במפגש של יוסף עם אחיו המופיע בפרשתנו, מאשים יוסף את האחים בריגול, וכדי לוודא את אמיתות דבריהם דורש מהם ׁשִ לְ חּו מִ ּכֶ ם אֶ חָ ד וְ יִ ּקַ ח אֶ ת-אֲ חִ יכֶ ם, וְ אַ ּתֶ ם הֵ אָ סְ רּו וְ יִ ּבָ חֲ נּו ּדִ בְ רֵ יכֶ ם הַ אֱ מֶ ת אִ ּתְ כֶ ם, וְ אִ ם-ֹלא חֵ י פַ רְ עֹה ּכִ י מְ רַ ּגְ לִ ים אַ ּתֶ ם: וַ ּיֶ אֱ סֹף אֹתָ ם אֶ ל-מִ ׁשְ מָ ר, ׁשְ ֹלׁשֶ ת יָ מִ ים (בראשית מב, טז-יז) לאחר שלושה ימים מתרכך יוסף מעט ואומר אִ ם-ּכֵ נִ ים אַ ּתֶ ם אֲ חִ יכֶ ם אֶ חָ ד יֵ אָ סֵ ר ּבְ בֵ ית מִ ׁשְ מַ רְ כֶ ם, וְ אַ ּתֶ ם לְ כּו הָ בִ יאּו ׁשֶ בֶ ר רַ עֲ בֹון ּבָ ּתֵ יכֶ ם (בראשית מב, יט). בתקופה העתיקה שימש בית הסוהר בעיקר כמקום משמר בטוח, ואילו אנשים שעברו עבירות נענשו בהתאם לחומרת העבירה – בעונש כספי או בהוצאה להורג. תפקוד בית הסוהר השתנה לאורך השנים, ובעת החדשה הפך למקום של נשיאה בעונש. עם הכיבוש של הבריטים את ארץ ישראל, הם החלו לבסס את שלטונם בה. בתחום בתי הסוהר נאלצו הבריטים להקים מחדש בתי סוהר, היות שמצאו בתי מעצר ובתי כלא ישנים ובלתי מתאימים ששימשו בתקופה העות'מאנית. מבנה הקישלה שנמצא בסמוך למצודה ומשמש כיום את משטרת ישראל שימש כבית מעצר בתקופה העות'מאנית, ובתקופה הבריטית נכלאו בה עצורי מחתרות לתקופות קצרות. בשנת התרע"ח (1918 )הקימו הבריטים בירושלים את בית הסוהר המרכזי, בבניין שנבנה בשנת התרכ"ד (1864 ,)על מנת לאכסן את נשותיהם של עולי הרגל הרוסים. בית הסוהר פעל עד סוף תקופת המנדט, וכיום פועל במבנה זה מוזיאון אסירי המחתרות, שמציג שחזור של כמה חדרי אסירים ובתי מלאכה בבית הסוהר. רוב האסירים בשנותיו הראשונות של בית הכלא החדש נכלאו בעוון עבירות פליליות. עם עליית ההתנגדות העברית לשלטון הבריטי, עלה מספר האסירים ונוספו אליהם אסירים פוליטיים חברי ההגנה, האצ"ל והלח"י, שנכלאו בעוון עבירות קטנות וגדולות: מתליית כרזות נגד הבריטים, אימון ואחזקת נשק, ועד פגיעה פיזית בבריטים, כמו פיצוץ מבנים והריגת חיילים. עונשי המאסר נקבעו בהתאם לחומרת העבירה ונעו בין חודשים מעטים עד לעונש מוות. כדי למנוע שעמום ועל מנת לספק את צורכי הכלא, הועסקו האסירים בבתי מלאכה שונים שפעלו במקום: במאפייה, במחסן הבגדים ובמתפרה, בבית הדפוס, בסנדלרייה ובנגרייה. ביקורים מן החוץ הותרו מדי חודשיים. התנהגות האסירים השפיעה אף היא על תדירות הביקורים. התנהגות טובה זיכתה בביקור בכל חודש, ואילו ענישה על התנהגות רעה הייתה הורדת תכיפות הביקורים לפעמיים בשנה. אנשי דת נוצרים, מוסלמים ויהודים הורשו לבקר בבית הסוהר בתדירות גבוהה כדי לשמש מקור לתמיכה רוחנית לאסירים ולערוך תפילות. רבי אריה לוין נבחר להיות זה שיבקר את האסירים היהודים ולתמוך בהם. הוא היה מגיע בכל שבת להתפלל יחד עם האסירים ולהיות שם עבורם. אסירים ערבים שראוהו אמרו בקנאה ברי- מזל אתם היהודים, שיש לכם רב שכזה. צאו וראו את הקאדי שלנו, התמיר, כולו 'מנופח' בגאותו, הוא ממלמל דברי תפילה, אך הראיתם שישיח עמנו? הן הגה אינו מוצא מפיו. הנה זה עתה ביקר אצל האסירים הערבים שנידונו למוות – ונפרד מהם ללא אומר ודברים. שריר לא זע בו, את בני משפחותינו אינו רוצה להכיר, ואילו רבכם קטן-הקומה עושה גדולות (שמחה רז, איש צדיק היה, עמ' 135) לאחר שנודע שבבית הכלא בוצעו מעשי זימה של אסירים ערבים ביהודים, פעל רבי אריה על מנת שהאסירים היהודים ישוכנו בחדרים נפרדים מהאסירים הערבים. בהמשך אף השיג להם מטבח כשר וכלים נפרדים לבישול בשר וחלב. האסירים חשו שאף שלא יכול היה לשחרר אותם לחופשי, הוא הכניס את החופש לתוך חומות הכלא. נוכחותו הייתה משמעותית מאוד עד כדי כך שהאסירים היו סופרים את הימים בכלא בין ביקור אחד שלו למשנהו: את ימי כלאנו היינו מונים לפי סדר ביקוריו של ר' אריה – בימי ראשון שני ושלישי בשבוע היינו אומרים: אך אתמול –שלשום ביקרנו ר' אריה, ומיום רביעי ואילך היינו אומרים: הנה מחר-מחרתיים ישוב ר' אריה ויבקרנו (שמחה רז, שם, עמ' 143 .) לא היה מזג אוויר או מצב בריאותי שגרם לרבי אריה לוותר על הביקור. בשבת מושלגת וקפואה אחת הופיע כהרגלו. מתאר האסיר הנידון למוות יעקב קוטיק: אמרו לו שהיה עליו להמנע מלבוא במזג אויר שכזה. השיב הרב בחיוך: לכל אדם יש תחביב משלו ותענוגות משלו. ואני זה תענוגי לראות את ילדי. ומי זה המוותר רצונו על תענוגו (שמחה רז, שם, עמ' 159 ). רבי אריה לוין מכונה 'רב האסירים' על שום הקשר הקרוב שנרקם בינו לבין האסירים.

השארת תגובה