Twiter
Facebook
   
 
מערכי שיעור


הדפס

שלח לחבר
גבולות הציות לחוק
30/01/13
צבי שחר
שם :
דוא"ל : *
דוא"ל חבר : *
תאור :
Leave this empty:
 
עיקרון שלטון החוק
גבולות הציות לחוק

המערך נכתב בחלק מהשתלמות מקוונת סוגיות בענייני תורה ומדינה, יסודות – מכללת הרצוג תשע"ג
 
מבוא:
שיעור זה יהיה האחרון שיוקדש לנושא "עקרון שלטון החוק". לאחר שהתלמידים למדו בשיעורים קודמים את מושגי היסוד הקשורים לעקרון שלטון החוק: מובן פורמאלי, מובן מהותי, סוגי עבריינות, פקודה בלתי חוקית בעליל. מתעורר צורך לתת מענה לדילמות שעולות בשאלת גבולות הציות לחוק, מהם הקריטריונים לאי- ציות לחוק ולעבירה לגיטימית על החוק? האם יש מצב שעוברים על החוק ממניעים אידיאולוגיים ומצפוניים כאלה ואחרים? היכן האמירה האישית והאני מאמין שלי ביחס לחוקים אותם יצרה החברה ושאינם תמיד תואמים את אמונתי ותורתי? איזו השלכה תהיה לעבירה שלי על החוק על החברה הסובבת? מה האחריות שלי כלפי זה?
 
שאלת בגרות:
הסבר את חשיבות עקרון שלטון החוק במדינה הדמוקרטית.
האם וכיצד ניתן לקיים חופש בחירה ודעה במסגרת הציות לחוק? נמק.
 
מטרות:
  • התלמיד יכיר את הדילמות המלוות את הציות לחוק במדינה הדמוקרטית בכלל ובמדינת ישראל בפרט.
  • התלמיד יביע עמדה כלפי סוגיית גבולות הציות לחוק.
  • התלמיד יכיר בחשיבות הציות לחוק וקיום מנגנון הפשרה בחברה הפלורליסטית.
תקציר:
התלמידים ייחשפו לדילמות המובאות ברציונאל ויכירו את שני הצדדים של המטבע, קרי – הצורך של אנשים מקרב מחנה השמאל מחד ומקרב מחנה הימין מאידך לסרב לפקודה ולא לציית לחוק, בשם התורה ו/או האמונה שלהם. התלמידים ייחשפו לרעיון הפשרה וההסכמיות הנצרך לחברה הישראלית במשטר הדמוקרטי וילמדו על חשיבות שני הערכים "הפשרה" וה"הסכמיות" בחברה פלורליסטית. המושג שיתחדש וכלפיו יביעו התלמידים עמדה: "סרבנות אפורה".
 
קהל היעד: חט"ע עליונה.
משך זמן הפעילות: שיעור (45 דקות)
חומרי עזר:
מהלך השיעור:
פתיחה ודיון - המורה יחזור עם התלמידים על המושגים שנלמדו בשיעור הראשון, ויעלה את השאלה מה יחס התלמידים כלפי סוגיית הפקודה הבלתי חוקית בעליל וגבולות הציות לחוק. לאחר עניית התשובות והדיון שיתפתח סביב הסוגיות הבוערות בנדון: פינוי ישובים, שרות באיו"ש... המורה יסכם באמצעות העלאת הדילמות המובאות בתקציר לשיעור.
 
הקניה:  
שלב א' - המורה יחלק לכל זוג תלמידים את אחד משני המאמרים בעד סרוב פקודה, ממחנה השמאל או ממחנה הימין ויבקש מהתלמידים לנקוט עמדה כלפי הדעות במאמרים. לאחר קבלת תגובות מהתלמידים למקרא המאמרים המורה יעשה בירור עם התלמידים עד כמה העמדות שלנו מוטות מהאני מאמין ומהאידיאולוגיה שלנו בבואנו לנקוט עמדה כלפי המחנה איתו אני מזדהה, או שאני מתנגד לו.
 
שלב ב' - המורה ישאל מה הסכנה הטמונה בכך שכל צד מתחפר בעמדות שלו ורוצה ללכת עם האמת שלו עד הסוף ויהי מה? היכן הפתרון לסיטואציה כזו של נקיטת עמדה חד-משמעית ובלתי מתפשרת ע"י המיעוט מכל מחנה? איך מתמודדים עם זה?
 
שלב ג' – צפייה בסרטון שיחה של הר' לאו בה הוא מציע כפשרה את רעיון "הסרבנות האפורה" לשאול את התלמידים מה היתרונות והחסרונות בהצעה של הר' לאו, והאם היתרונות גוברים על החסרונות? האם המודל הזה מבטא פשרה הוגנת ונכונה?
אפשר להביא דוגמאות מהניסיון האישי במידה ויש – בפלוגה שלי במילואים היה חייל שלא התאים לו לשרת באיו"ש, אז במהלך פעילות מבצעית הוא עשה עבודות מוצב ולא יצא לפעילות בשטח, כולם היו מרוצים מהפתרון הזה.
 
 
סיכום
המורה יקשר את הנלמד בשיעור לפלורליזם וחשיבותו לחברה הדמוקרטית הישראלית, יצביע על הסכנות שבעבריינות האידיאולוגית ועל הפתרונות המוצעים להתמודדות כמו זה שמציע הר' בני לאו. מן הראוי להדגיש שההצעה של הר' בני לאו מובאת כנקודה למחשבה וכדוגמה לפתרון של פשרה במסגרת קיום הפלורליזם.
עוד בנושא
 הוסף תגובה
הוסף תגובה
כותרת : *
שם :
דוא"ל :
תאור :
Leave this empty: